Бокіймівська громада
Рівненська область, Дубенський район

Реорганізація Вовницької гімназія

Дата: 31.05.2024 14:26
Кількість переглядів: 33

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

 

УКРАЇНА

БОКІЙМІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

___________ СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ №____

 

від « ___» _______ 20__ року                                                                                       с. Бокійма

 

Про перепрофілювання (зміну типу) Вовницької

гімназії Бокіймівської сільської ради Дубенського

району Рівненської області у Вовницьку початкову

школу Бокіймівської сільської ради Дубенського

району Рівненської області

 

Відповідно до статті 143 Конституції України, статті 59 Господарського кодексу України, статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», керуючись статтями 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 25, 66 Закону України «Про освіту», статтями Закону України «Про повну загальну середню освіту», статтями 104, 105, 110, 111 Цивільного кодексу України, пункту 10.1 Статуту Вовницької гімназії Бокіймівської сільської ради Дубенського району Рівненської області, затвердженого рішенням Бокіймівської сільської ради ради від 10.11.2021 № 461, враховуючи розпорядження Бокіймівського сільського голови №53/05-05 від 30.05.2024 року «Про затвердження плану заходів з оптимізації мережі та функціонування закладів загальної середньої освіти Бокіймівської сільської ради», за результатами громадського обговорення проекту цього рішення, оприлюдненого __________________ (протокол від ______________ № _____), з метою ефективного використання наявних ресурсів і бюджетних коштів, у рамках формування оптимальної мережі закладів загальної середньої освіти з урахуванням наявного учнівського контингенту, враховуючи низьку наповнюваність класів учнями, за погодженням з постійною комісією з питань планування бюджету, фінансів, мандатну та з питань депутатської діяльності та етики, Бокіймівська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Перепрофілювати (змінити тип) та змінити найменування юридичної особи із «Вовницька гімназія Бокіймівської сільської ради Дубенського району Рівненської області (код ЄДРПОУ – 24177967) на «Вовницьку початкову школу Бокіймівської сільської ради Дубенського району Рівненської області».

Скорочена назва – «Вовницька початкова школа».

2. Забезпечити функціонування наступних структурних підрозділів у складі Вовницької початкової школи Бокіймівської сільської ради Дубенського району Рівненської області з 01 вересня 20__ року:

- дошкільна освіта;

- початкова освіта, що забезпечує здобуття початкової освіти (1-4 класи).

3. Встановити, що Вовницька початкова школа Бокіймівської сільської ради Дубенського району Рівненської області є правонаступником усіх майнових та немайнових прав та обов'язків Вовницької гімназії Бокіймівської сільської ради Дубенського району Рівненської області.

5. Затвердити статут Вовницької початкової школи Бокіймівської сільської ради Дубенського району Рівненської області в новій редакції (далі – Статут), що додається.

6. Уповноважити директора закладу МІСЮК Оксану Іванівну провести необхідні дії щодо реєстрації змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

7. Начальнику відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму та зовнішніх зв’язків Бокіймівської сільської ради Марії ШЕРЕМЕТІ, здійснити організаційно-правові заходи , передбачені чинним законодавством у зв’язку з перепрофілюванням (зміною типу) закладу, а саме:

- повідомити директора школи МІСЮК Оксану Іванівну про зміну істотних умов праці.

8. Директору Вовницької гімназії Бокіймівської сільської ради Дубенського району Рівненської області МІСЮК Оксані Іванівні:

1) забезпечити педагогічним працівникам, здобувачам освіти дотримання їхніх прав і захист інтересів відповідно до вимог чинного законодавства;

2) вжити заходи, передбачені статтею 49-2 Кодексу законів про працю України та статтею 22 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», в тому числі, повідомити під особистий підпис працівників про скорочення штату та майбутнє вивільнення у зв’язку з пониженням ступеня даного закладу освіти і забезпечити гарантію дотримання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства України;

9. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Бокіймівської сільської ради Дубенського району Рівненської області:

1) від 10.11.2021 № 46 «Про затвердження статуту Вовницької гімназії Бокіймівської сільської ради Дубенського району Рівненської області»;

2) від 30.10.2020 № 927 «Про затвердження структури та штатної чисельності Вовницької гімназії Бокіймівської сільської ради Млинівського району Рівненської області» з 01 вересня 20__ року;

3) пункт 3 рішення від 12.10.2021 № 437 «Про зміну найменувань юридичних осіб закладів загальної середньої освіти Бокіймівської сільської ради Дубенського району Рівненської області».

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету, фінансів, мандатна та з питань депутатської діяльності та етики (голова комісії Добровчан А.М.).

 

 

Сільський голова                                                                                        Сергій ПАВЛЮК

ПРОЄКТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

ВОВНИЦЬКОЇ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

З ДОШКІЛЬНИМ ПІДРОЗДІЛОМ БОКІЙМІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ДУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. Загальні положення

 

  1. Цей Статут визначає правові й економічні основи організації та діяльності закладу загальної середньої освіти Вовницької початкової школи Бокіймівської сільської ради Дубенського району Рівненської області.
  2. Вовницька початкова школа Бокіймівської сільської ради Дубенського району рівненської області (далі – Заклад) є комунальною власністю Бокіймівської сільської територіальної громади, в особі Бокіймівської сільської ради.
  3. Повне найменування Закладу - Вовницька початкова школа Бокіймівської сільської ради Дубенського району Рівненської області, скорочене найменування – Вовницька початкова школа.
  4. Заклад має у своєму складі структурні підрозділи:
 • дошкільний підрозділ;
 • початкова школа.
  1. Юридична адреса закладу освіти:

35135, Рівненська область, Дубенський район, село Вовничі, вулиця Незалежності, будинок 11А.

ідентифікаційний код юридичної особи: 24177967

  1. Заклад є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку, штамп, ідентифікаційний номер, є неприбутковою організацією.
  2. Засновником Закладу є Бокіймівська сільська рада Дубенського району Рівненської області.

Уповноваженим органом управління Закладом є відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму та зовнішніх зв’язків Бокіймівської сільської ради.

  1. Головною метою Закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної та початкової освіти.
  2. Головними завданнями Закладу є:
 • виховання громадянина України;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • формування і розвиток соціальне зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;
 • розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
 • реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів;
 • надання якісних освітніх послуг для дітей з особливими освітніми потребами, а також з обмеженими функціональними можливостями;
 • забезпечення створення умов для інклюзивного навчання за зверненнями громадян та відповідно до чинного законодавства;
 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.
  1. Заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", “Про дошкільну освіту”, “Про позашкільну освіту”, іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та Законів України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, рішеннями Засновника або уповноваженого органу управління Закладом та цим Статутом.
  2. Заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.
  3. Заклад може здійснювати діяльність, предметом якої за КВЕД-2010 (класифікація видів економічної діяльності) є:

85.20 – початкова освіта;

85.10 – дошкільна освіта.

  1. Заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:
   • безпечні умови освітньої діяльності;
   • дотримання державних стандартів освіти;
   • дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності;
   • дотримання фінансової дисципліни.
  2. У Закладі визначена  українська  мова мовою навчання.
  3. Заклад має право:
 • проходити в установленому порядку інституційний аудит;
 • визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу;
 • визначати варіативну частину робочого навчального плану;
 • в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
 • використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників освітнього процесу;
 • бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним статутом;
 • отримувати   кошти   і    матеріальні   цінності   від    органів   виконавчої             влади, юридичних і фізичних осіб;
 • залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;
 • розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально- профілактичних і культурних підрозділів.
  1. Дошкільні групи та класи у Закладі формуються за погодженням з уповноваженим органом Бокіймівської сільської ради згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення освітнього процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до Закладу.
  2. Заклад здійснює освітній процес за денною, дистанційною, сімейною, екстернатною та іншими формами навчання, відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту».
  3. Заклад приймає рішення про створення класів з поглибленим вивченням предметів, спеціальних та інклюзивних класів для навчання дітей з особливими освітніми потребами за погодженням з органом управління освітою Барської міської ради.
  4. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України.
  5. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником та/або органом управління освітою Бокіймівської сільської ради і здійснюється медичними працівниками закладу та відповідними місцевими органами охорони здоров'я.
  6. Взаємовідносини закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

ІІ. Організація освітнього процесу

 

  1. Заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного плану. В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи Закладу, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується радою Закладу.
  2. Основним документом, що регулює освітній процес та є комплексом освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом загальної середньої освіти для досягнення учнями визначених відповідним Державним стандартом початкової освіти результатів навчання, є освітня програма, розроблена на основі відповідного Державного стандарту початкової освіти та затверджених відповідно до порядку, визначеного законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та спеціальними законами. Освітня програма схвалюється педагогічною радою Закладу та затверджується його керівником.

Дошкільний підрозділ Закладу здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

  1. Освітня програма, що розробляється на основі типових освітніх програм, не потребує окремого затвердження центральним органом забезпечення якості освіти.
  2. Освітня програма має містити:
   • загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти;
   • вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою;
   • перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей та/або предметів, дисциплін тощо, логічну послідовність їх вивчення;
   • форми організації освітнього процесу;
   • опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
   • інші освітні компоненти (за рішенням закладу).

Освітня програма має передбачати освітні компоненти для вільного вибору здобувачів освіти.

Освітня програма може бути розроблена для одного і для декількох рівнів освіти (наскрізна освітня програма).

Кожна освітня програма має передбачати досягнення здобувачами освіти результатів навчання (компетентностей), визначених відповідним Державним стандартом початкової освіти.

  1. На основі освітньої програми Заклад складає та затверджує навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу.

Навчальний план складається на основі типових навчальних планів, затверджених МОН.

У навчальному плані Закладу з урахуванням типу та профілю навчання конкретизується варіативна частина державних стандартів освіти.

Індивідуалізація та диференціація навчання у Закладі забезпечуються реалізацією освітніх галузей навчального плану державного стандарту через окремі предмети, варіативна частина формується Закладом з урахуванням профілю та спеціалізації навчання.

  1. Експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани Закладу погоджуються з МОН за поданням департаменту освіти і науки обласної держадміністрації.
  2. Заклад забезпечує відповідність рівня дошкільної та початкової освіти державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання.
  3. Заклад працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф МОН, і забезпечує виконання навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.
  4. Заклад обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", “Про дошкільну освіту”, “Про позашкільну освіту” та Статуту з урахуванням специфіки класу, профілю та інших особливостей організації освітнього процесу.
  5. Освітній процес у Закладі може здійснюватися за груповою та індивідуальною (екстернат, сімейна (домашня), педагогічний патронаж) формами навчання, за потребою організовується інклюзивне навчання.
  6. Відповідно до поданих батьками або особами, які їх замінюють, заяв Заклад створює умови для прискореного навчання та навчання екстерном.
  7. Заклад може виконувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України. Порядок надання платних послуг затверджується МОН за погодженням з Мінфіном та Мінекономіки.
  8. Індивідуальне та інклюзивне навчання у Закладі організовується відповідно до положень про індивідуальне та інклюзивне навчання, затверджених Міністерством освіти і науки України.
  9. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів у Закладі здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України.
  10. Засновник закріплює за Закладом відповідну територію обслуговування. Облік здобувачів освіти здійснюється у порядку, визначеному Міністерством освіти і науки України.
  11. Зарахування здобувачів освіти до всіх класів здійснюється, як правило, відповідно до території обслуговування та на основі чинних нормативно-правових актів відповідно до заяви одного з батьків або осіб, які їх замінюють, а також за наявності свідоцтва про народження дитини, паспорта (копій), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).
  12. До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку.

  1. Директор Закладу зобов’язаний вжити заходів для ознайомлення дітей та батьків або осіб, які їх замінюють, із порядком зарахування до закладу, Статутом закладу, Правилами внутрішнього розпорядку для працівників закладу та іншими документами, що регламентують організацію освітнього процесу.
  2. Заклад веде облік учнів, які в ньому здобувають освіту, та звітує перед відповідними установами у порядку та згідно з вимогами чинного законодавства.
  3. Зарахування учнів до Закладу здійснюється за наказом керівника у порядку, визначеному чинним законодавством України.
  4. Переведення здобувачів освіти до наступного класу чи до іншого закладу освіти здійснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

У разі вибуття здобувача освіти з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини вибуття.

У разі переходу здобувача освіти до іншого закладу освіти для здобуття загальної середньої освіти батьки або особи, які їх замінюють, подають до Закладу заяву із зазначенням причини переходу та письмове підтвердження або його скановану копію з іншого закладу освіти про можливість зарахування до нього відповідного здобувача освіти.

  1. Наповнюваність класів та поділ їх на групи для вивчення окремих предметів визначається та здійснюється відповідно до чинного законодавства.
  2. У Закладі для учнів 1-4 класів, за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, відповідно до рішення Засновника, при наявності належної навчально- матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня (інклюзивні групи продовженого дня), фінансування яких здійснюється за кошти Засновника та за інші кошти, не заборонені законодавством.
  3. Зарахування до груп продовженого дня й відрахування дітей із них здійснюється наказом керівника Закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).
  4. Режим роботи груп продовженого дня визначається наказом керівника Закладу.
  5. Заклад здійснює освітній процес за денною формою здобуття освіти з п’ятиденним робочим тижнем.
  6. Розклад уроків складається відповідно до навчального плану Закладу з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується директором Закладу.
  7. Навчальний рік у Закладі розпочинається у День знань – 01 вересня і закінчується не пізніше 01 липня наступного року.

Навчальний рік у дошкільному підрозділі Закладу починається 01 вересня і закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період з 01 червня по 31 серпня.

Структура навчального року (за чвертями, півріччями, семестрами), тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу встановлюються Закладом у межах часу, передбаченого освітньою програмою.

Організація освітнього процесу не повинна призводити до перевантаження учнів та має забезпечувати безпечні та нешкідливі умови здобуття освіти.

Під час екологічного лиха та епідемій Бокіймівською сільською радою може встановлюватися особливий режим роботи Закладу, який погоджується з органами державної санітарно-епідеміологічної служби.

  1. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.
  2. Тривалість уроків у закладі становить у:

1-х класах – 35 хвилин;

2-4-х класах - 40 хвилин.

Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з органом управління освітою Бокіймівської сільської ради та з відповідною територіальною установою Держпродспоживслужби України. Різниця в часі навчальних годин перших - четвертих класів обов’язково обліковується і компенсується проведенням додаткових, індивідуальних занять та консультацій з учнями.

  1. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви після другого та четвертого уроків - 20 хвилин.
  2. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем згідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей здобувачів освіти, домашні завдання здобувачам освіти 1- х класів не задаються, здобувачам освіти 2-4-х класів - не задаються на вихідні та святкові дні.
  3. Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у Закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом та планом роботи і спрямовані на задоволення освітніх інтересів здобувачів освіти та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.
  4. Відволікання здобувачів освіти від навчальних занять для впровадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).
  5. Залучення здобувачів освіти до видів діяльності, не передбачених навчальним планом та річним планом роботи Закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.
  6. У Закладі забезпечується дотримання академічної доброчесності, сукупності етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.
  7. У Закладі створюється внутрішня система забезпечення якості освіти, що включає:
   • стратегію та процедури забезпечення якості освіти;
   • систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
   • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;
   • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників;
   • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу;
   • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти;
   • інші процедури та заходи, що визначаються положенням про систему внутрішнього забезпечення якості освіти, що затверджується педагогічною радою закладу.
  8. Виховання здобувачів освіти у Закладі здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.
  9. Цілі виховного процесу у закладі визначаються на основі принципів закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.
  10. У Закладі забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.
  11. Примусове залучення здобувачів освіти Закладу до вступу в будь-які об’єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

Дисципліна в Закладі дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників освітнього процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та цього Статуту.

Застосування методів фізичного та психічного насильства до здобувачів освіти забороняється.

  1. У закладі дошкільної освіти:

Групи ЗДО комплектуються за віковими ознаками.

Наповнюваність груп у закладі дошкільної освіти становить - для дітей віком від трьох до шести (семи) років – до 20 осіб;

У закладі діє 1 (за наявності дітей) різновікова (одновікова) група загального розвитку. В інклюзивній групі – не більше трьох дітей з особливими освітніми потребами.

Засновник (засновники) може встановлювати меншу наповнюваність груп у закладі дошкільної освіти.

За рекомендаціями інклюзивно-ресурсного центру та письмовою заявою батьків або осіб, які їх замінюють, заклад дошкільної освіти забезпечує доступ до освітнього процесу асистента дитини з особливими освітніми потребами. Асистент дитини з особливими освітніми потребами проходить медичний огляд відповідно до вимог законодавства.

Діти з особливими освітніми потребами можуть перебувати до семи (восьми) років у інклюзивних групах закладу дошкільної освіти.

Для зарахування дитини у заклад дошкільної освіти необхідно пред’явити:

- медичну довідку про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти;

- заяву батьків;

- свідоцтво про народження дитини;

- документ для встановлення батьківської плати.

Під час прийому дитини до закладу дошкільної освіти директор зобов’язаний ознайомити батьків або осіб, які їх замінюють, із Статутом Закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність. За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у лiтнiй період (75 днів). Відрахування дітей iз дошкільного закладу може здійснюватись:

- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

- на пiдставi медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі.

 

ІІІ. Оцінювання навчальних досягнень учнів

 

  1. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів закладу визначаються Міністерством освіти і науки України.
  2. Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних (електронних) журналах, інструкції про ведення яких затверджуються МОН. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.
  3. У Закладі визначення рівня досягнень здобувачів освіти у навчанні здійснюється відповідно до чинної системи оцінювання досягнень у навчанні здобувачів освіти, ведеться тематичний облік знань.
  4. У першому та другому класах застосовується вербальна характеристика особистих досягнень та результатів навчання здобувачів освіти. У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до чинних критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти.
  5. Заклад може використовувати інші системи оцінювання навчальних досягнень учнів за погодженням з органом управління освітою Бокіймівської сільської ради. При цьому оцінки з навчальних предметів за семестри, рік, результати державної підсумкової атестації переводяться у бали відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.
  6. Навчання у випускному (4-ому) класі Закладу завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації, а також переведення та відрахування здобувачів освіти із закладу, у зв’язку із його закінченням встановлюються Міністерством освіти і науки України.
  7. Державна підсумкова атестація здобувачів початкової освіти здійснюється лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладів освіти та/або якості освіти.
  8. Порядок, форми проведення і перелік навчальних предметів, з яких проводиться державна підсумкова атестація, визначає центральний орган виконавчої влади у сфері освіти.
  9. В окремих випадках здобувачі освіти за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України.
  10. Результати семестрового, річного оцінювання та державної підсумкової атестації доводяться до відома здобувачів освіти, їх батьків або осіб, які їх замінюють, класним керівником.
  11. За результатами навчання здобувачам освіти (випускникам) видається відповідний документ: свідоцтво досягнень, табель та свідоцтво про здобуття початкової освіти. Зразки документів про освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.
  12. Здобувачі освіти першого або другого класу можуть бути не переведені до наступного класу та залишені для повторного здобуття загальної середньої освіти у тому самому класі на підставі письмового звернення до Закладу одного з їх батьків чи інших законних представників, але не більше одного разу упродовж здобуття здобувачем початкової освіти.
  13. Здобувачі освіти 3-4-х класів, які за результатами річного оцінювання здобули початковий рівень результатів навчання (1, 2, 3 бали) у вивченні одного з предметів (українська мова, математика) згідно з рішенням педагогічної ради та одного із батьків або інших законних представників можуть бути переведені до наступного класу для продовження здобуття загальної середньої освіти за індивідуальним навчальним планом або залишені для повторного здобуття загальної середньої освіти у тому самому класі Закладу (не більше одного разу упродовж здобуття здобувачем початкової освіти).
  14. Випускники початкової школи, які не мають результатів річного оцінювання з будь-яких предметів та/або державної підсумкової атестації, повинні пройти річне оцінювання та/або державну підсумкову атестацію у порядку, визначеному чинними нормативними документами.
  15. Здобувачі освіти, які мають високі досягнення у навчанні, досягли особливих успіхів у вивченні одного або декількох предметів, є переможцями міжнародних, III, IV етапів Всеукраїнських предметних конкурсів, олімпіад, змагань, можуть нагороджуватись Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», Похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивчення окремих предметів».
  16. За успіхи у навчанні для здобувачів освіти можуть встановлюватися різні форми морального та матеріального заохочення: Похвальний лист «За високі досягнення у навчанні». Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється МОН.
  17. Документи про освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі відповідних документів.
  18. Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам Похвальних листів та Похвальних грамот здійснюється уповноваженим органом Бокіймівської сільської ради.

 

IV. Виховний процес у закладі.

 

  1. Виховання учнів у Закладі здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.
  2. Цілі виховного процесу в закладі визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.
  3. У Закладі забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

Примусове залучення учнів Закладу до вступу в будь-які об'єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

  1. Дисципліна в Закладі дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та Статуту навчального закладу. Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

V. Учасники освітнього процесу

 

  1. Заклад працює за штатним розписом, який розробляється на підставі типових штатних нормативів закладів середньої освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки та затверджується керівником Закладу за погодженням із уповноваженим органом.
  2. Учасниками освітнього процесу у Закладі є:
   • здобувачі освіти (учні та вихованці);
   • педагогічні працівники;
   • батьки здобувачів освіти або особи, які їх замінюють;
   • фізичні особи, які провадять освітню діяльність;
   • інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього процесу у порядку, що встановлюється закладом освіти.
  3. Статус, права та обов'язки учасників освітнього процесу, їх права та обов'язки визначаються Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", іншими актами законодавства, статутом, правилами внутрішнього розпорядку закладу.
  4. Здобувачі освіти мають право на:
   • навчання впродовж життя та академічну мобільність;
   • індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;
   • якісні освітні послуги;
   • справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
   • відзначення успіхів у своїй діяльності;
   • свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;
   • безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;
   • повагу людської гідності;
   • захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;
   • отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування);
   • користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;
   • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;
   • забезпечення стипендіями у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
   • особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти;
   • самостійну або через своїх законних представників реєстрацію на державних інформаційних ресурсах та державних веб-платформах дистанційного навчання;
   • інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.
  5. Здобувачі освіти зобов'язані:
   • виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;
   • поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
   • відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;
   • дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності);
   • повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.
  6. Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами Закладу.
  7. Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт, участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.
  8. За невиконання учасниками освітнього процесу своїх обов'язків, порушення статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до закону.
  9. На посади педагогічних працівників приймаються особи, які мають педагогічну освіту за відповідний освітній рівень та/або професійну кваліфікацію, вільно володіють державною мовою (для громадян України) або володіють державною мовою в обсязі, достатньому для спілкування (для іноземців та осіб без громадянства), моральні якості та стан здоров’я яких дозволяють виконувати професійні обов’язки.
  10. Перелік посад педагогічних працівників і вимоги до освітнього рівня щодо заміщення цих посад у Закладі встановлюється Кабінетом Міністрів України.
  11. До педагогічної діяльності у Закладі не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.
  12. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників Закладу, інші трудові відносини регулюються законодавством про працю, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.
  13. Розподіл педагогічного навантаження у Закладі визначається відповідно до законодавства і затверджується керівником Закладу.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше ставки лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

  1. Керівник Закладу призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками, права та обов'язки яких визначаються нормативно-правовими актами МОН, правилами внутрішнього розпорядку та Статутом.
  2. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством. Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених освітньою (освітніми) програмою (програмами) закладу, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність закладу освіти, здійснюється лише за їх згодою.
  3. Педагогічні працівники Закладу підлягають атестації відповідно до порядку встановленого Міністерством освіти і науки України. За результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання.

Перелік категорій і педагогічних звань педагогічних працівників визначається Кабінетом Міністрів України.

  1. Педагогічні працівники Закладу мають право:
   • академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;
   • виявлення педагогічної ініціативи;
   • розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;
   • користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;
   • підвищення кваліфікації, перепідготовку;
   • вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;
   • позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;
   • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;
   • відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;
   • справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;
   • захист професійної честі та гідності;
   • індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами закладу освіти;
   • безпечні і нешкідливі умови праці;
   • подовжену оплачувану відпустку;
   • участь у громадському самоврядуванні закладу освіти;
   • участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти;
   • захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю.
  2. Педагогічні працівники Закладу зобов'язані:
   • Постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний          рівні та педагогічну майстерність;
   • виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;
   • сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;
   • дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності;
   • дотримуватися педагогічної етики;
   • поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;
   • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
   • формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції України та Законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
   • виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;
   • формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
   • захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психологічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;
   • додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки;
   • повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування);
   • виконувати накази і розпорядження директора Закладу, відділу освіти Барської міської ради;
   • вести документацію, передбачену чинним законодавством у галузі загальної середньої освіти;
   • участь у роботі педагогічної ради, засіданнях методичних об’єднань, нарадах, зборах;
   • сприяти формуванню позитивного іміджу Закладу;
   • утримувати навчальні приміщення відповідно до вимог правил пожежної безпеки, охорони праці та безпеки життєдіяльності, санітарно-гігієнічних вимог;
   • відповідно до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходити періодичні медичні огляди.
  3. Педагогічні працівники Закладу підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України.
  4. Атестація педагогічних працівників може бути черговою або позачерговою. Педагогічний працівник проходить чергову атестацію не менше раз на п'ять років, крім випадків, передбачених законодавством.
  5. За результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання. Перелік категорій і педагогічних звань педагогічних працівників визначається Кабінетом Міністрів України.
  6. Рішення атестаційної комісії може бути підставою для звільнення педагогічного працівника з роботи у порядку, встановленому законодавством.
  7. Педагогічні працівники Закладу на добровільних засадах та за власною ініціативою можуть проходити сертифікацію – зовнішнє оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника (у тому числі з педагогіки та психології, практичних вмінь застосування сучасних методів і технологій навчання), що здійснюється шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи.
  8. Педагогічні працівники, які отримують доплату за успішне проходження сертифікації, впроваджують і поширюють методики компетентнісного навчання та нові освітні технології.
  9. Професійний розвиток педагогічних працівників передбачає постійну самоосвіту, участь у програмах підвищення кваліфікації та будь-які інші види і форми професійного зростання. Заклад сприяє їхньому професійному розвитку та підвищенню кваліфікації.
  10. Підвищення кваліфікації може здійснюватися за різними видами (навчання за освітньою програмою, стажування, участь у сертифікаційних програмах, тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах,тренінгах, вебінарах, майстер- класах тощо) та у різних формах (інституційна, дуальна, на робочому місці (на виробництві) тощо).
  11. Педагогічні працівники мають право підвищувати кваліфікацію у закладах освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять діяльність за акредитованою освітньою програмою. Результати підвищення кваліфікації у таких закладах освіти не потребують окремого визнання і підтвердження.
  12. Педагогічні працівники мають право підвищувати кваліфікацію в суб’єктів освітньої діяльності, фізичних та юридичних осіб. Результати підвищення кваліфікації педагогічного працівника у таких суб’єктів визнаються окремим рішенням педагогічної ради у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
  13. Щорічне підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту». Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника впродовж п’яти років не може бути меншою за 150 годин, з яких певна кількість годин має бути обов’язково спрямована на вдосконалення знань, умінь та практичних навичок у частині роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.
  14. Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками Закладу передбачає:
   • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
   • дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
   • надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;
   • контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;
   • об’єктивне оцінювання результатів навчання.
  15. За порушення академічної доброчесності педагогічні працівники Закладу можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності: відмова у присудженні ступеня освітньо-наукового чи освітньо-творчого рівня чи присвоєнні вченого звання; позбавлення присудженого ступеня освітньо-наукового чи освітньо-творчого рівня чи присвоєного вченого звання; відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії; позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади.
  16. Види академічної відповідальності учасників освітнього процесу за конкретні порушення академічної доброчесності запроваджуються відповідно до спеціальних законів та/або внутрішніх положень закладу, що мають бути затверджені педагогічною радою Закладу та погоджені з відповідними органами самоврядування здобувачів освіти в частині їхньої відповідальності.
  17. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку Закладу, не виконують посадових обов'язків, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.
  18. Права і обов'язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, статутом та правилами внутрішнього розпорядку закладу.
  19. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:
   • захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;
   • звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти;
   • обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;
   • брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;
   • завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;
   • брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;
   • отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, у тому числі щодо надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування), про результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності;
   • подавати керівництву або засновнику закладу освіти заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;
   • вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.
  20. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов'язані:
   • виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;
   • сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;
   • поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;
   • дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;
   • формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;
   • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
   • формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
   • виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;
   • дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності);
   • сприяти керівництву закладу у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування);
   • виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі.
  21. Інші права та обов'язки батьків або осіб, які їх замінюють, можуть бути обумовлені відповідними договорами.

У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов'язків, передбачених законодавством, заклад може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

 

VІ. Управління Закладом

 

  1. Управління Закладом у межах повноважень, визначених законами та установчими документами цього закладу, здійснюється:
   • засновником Бокіймівською сільскою радою та уповноваженим ним органом управління Закладом ;
   • педагогічною радою Закладу;
   • колегіальним органом громадського самоврядування.
  2. Безпосереднє керівництво Закладом здійснює його директор, повноваження якого визначаються Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», цим статутом та трудовим договором.

Керівником Закладу може бути громадянин України, який має вищу освіту ступеня не нижче магістр та, стаж педагогічної роботи не менш трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якого не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Директор Закладу здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти.

Директор є представником Закладу у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах своїх повноважень.

  1. Керівник Закладу призначається на посаду уповноваженим органом за результатами конкурсного відбору відповідно до Положення про конкурс на посаду керівника закладу освіти та звільняється з неї відповідно розпорядження Бокіймівського сільського голови з дотриманням вимог законодавства про працю.
  2. Керівник Закладу призначається на посаду строком на шість років (строком на два роки – для особи, яка призначається на посаду керівника закладу вперше) на підставі рішення конкурсної комісії, шляхом укладення контракту (трудового договору).
  3. Одна і та сама особа не може бути керівником Закладу більше ніж два строки підряд (до першого строку включається дворічний строк перебування на посаді керівника закладу, призначеного вперше).
  4. Після закінчення другого строку перебування на посаді особа має право брати участь у конкурсі на заміщення вакансії керівника в іншому закладі загальної середньої освіти або продовжити роботу в цьому ж закладі на іншій посаді.
  5. Керівник Закладу в межах наданих йому повноважень:
   • організовує діяльність закладу освіти;
   • вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти;
   • призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки;
   • забезпечує    організацію    освітнього    процесу    та    здійснення    контролю              за виконанням освітніх програм;
   • забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
   • забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти;
   • сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти;
   • сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу освіти;
   • забезпечує створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування);
   • розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування; скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування;
   • забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування);
   • повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;
   • здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами закладу освіти.
  6. Керівник Закладу є головою педагогічної ради - постійно діючого колегіального органу управління закладом. Повноваження педагогічної ради визначаються Законом України «Про освіту» і цим статутом.
  7. Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менш як чотири рази на рік.
  8. Педагогічна рада Закладу:
   • планує роботу Закладу;
   • схвалює освітню (освітні) програму (програми) Закладу та оцінює результативність її (їх) виконання;
   • формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
   • розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;
   • приймає рішення щодо переведення учнів до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;
   • обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
   • розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;
   • ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;
   • розглядає питання щодо відповідальності учнів, працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;
   • має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;
   • розглядає інші питання, віднесені законом та/або статутом закладу до її повноважень.

Рішення педагогічної ради Закладу вводяться в дію рішеннями керівника закладу.

  1. У Закладі можуть створюватися та діяти органи самоврядування:
   • органи самоврядування працівників Закладу;
   • органи самоврядування здобувачів освіти;
   • органи батьківського самоврядування;
   • інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.
  2. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Закладу є конференція його колективу, що скликаються не менш як один раз на рік.
  3. Порядок скликання, повноваження, чисельність, склад конференції колективу визначаються статутом Закладу і колективним договором.

Делегати загальних зборів (конференції) з правом   вирішального голосу обираються пропорційно від таких трьох категорій:

 • працівників закладу освіти - зборами трудового колективу;
 • здобувачів освіти - класними зборами;
 • батьків - класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Загальні збори (конференція) правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Загальні збори(конференція) Закладу:

 • заслуховують звіт керівника Закладу;
 • розглядають питання освітньої, методичної, фінансово-господарської діяльності Закладу;
 • затверджують основні напрями вдосконалення освітнього процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності Закладу;
 • приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших працівників Закладу.

Право скликати збори (конференцію) мають учасники освітнього процесу (делегати конференції), якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор закладу, засновник.

  1. У Закладі за рішенням уповноваженого органу відповідно до спеціальних законів створюється і діє наглядова (піклувальна) рада Закладу.

Наглядова (піклувальна) рада Закладу сприяє вирішенню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії Закладу з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, громадськими організаціями, юридичними та фізичними особами.

Основними завданнями піклувальної ради є:

 • сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти;
 • співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, закладами освіти, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у закладі освіти;
 • зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно- спортивної, корекційно-відновної, та лікувально-оздоровчої бази закладу освіти;
 • організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;
 • стимулювання    творчої     праці     педагогічних    працівників    та здобувачів освіти.Наглядова (піклувальна)рада Закладу:
 • вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу,      вивчення іноземних             мов та мовнаціональних меншин;
 • спільно з адміністрацією розглядає план роботи Закладу та здійснює контроль за його виконанням;
 • разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням статуту Закладу;
 • сприяє формуванню мережі класів Закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
 • заслуховує звіт голови ради, інформацію директора з фінансово-господарської діяльності;
 • виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;
 • виступає ініціатором проведення добродійних акцій;
 • вносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу;
 • сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів із здобувачами освіти;
 • бере участь, за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;
 • сприяє педагогічній освіті батьків;
 • сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;
 • розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями;
 • організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;
 • розглядає звернення учасників освітнього процесу з питань роботи закладу початкової освіти;
 • вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу;
 • може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.
  1. Порядок формування наглядової (піклувальної) ради, її відповідальність, перелік і строк повноважень, а також порядок її діяльності визначаються спеціальними законами та цим Статутом.

До складу наглядової (піклувальної) ради Закладу не можуть входити здобувачі освіти та працівники цього Закладу.

Члени наглядової (піклувальної) ради Закладу мають право брати участь у роботі колегіальних органів закладу освіти з правом дорадчого голосу.

Наглядова (піклувальна) рада формується пропорційно з батьків здобувачів освіти та інших осіб, які залучені до освітнього процесу у порядку, що встановлюється закладом освіти.

Члени наглядової (піклувальної) ради обираються на загальних зборах (конференції) Закладу шляхом голосування простою більшістю голосів.

Члени наглядової (піклувальної) ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів наглядової (піклувальної) ради в освітній процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника Закладу.

У випадках, коли хтось із членів наглядової (піклувальної) ради вибуває, на загальних зборах (конференції) на його місце обирається інша особа.

Наглядова (піклувальна) рада діє на засадах:

 • пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів суспільства, держави;
 • дотримання вимог законодавства України;
 • самоврядування;
 • колегіальності ухвалення рішень;
 • добровільності і рівноправності членства;
 • гласності.

Робота наглядової (піклувальної) ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш, ніж два рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання наглядової (піклувальної) ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення наглядової (піклувальної) ради приймається простою більшістю голосів.

Наглядова (піклувальна) рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, на сайті закладу, через спеціальні стенди тощо.

Рішення наглядової (піклувальної) ради в 7-денний термін доводяться до відома закладу освіти, батьків, громадськості, їх виконання організовується членами наглядової (піклувальної) ради.

Очолює наглядової (піклувальної) раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів наглядової (піклувальної) ради.

З числа членів наглядової (піклувальної) ради також обираються заступник та секретар. Голова наглядової (піклувальної) ради:

 • скликає і координує роботу наглядової (піклувальної) ради;
 • готує і проводить засідання, затверджує рішення наглядової (піклувальної) ради;
 • визначає функції заступника, секретаря та інших членів;
 • представляє наглядової (піклувальної) раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова наглядової (піклувальної) ради має право делегувати свої повноваження членам наглядової (піклувальної) ради.

  1. Наглядова (піклувальна) рада має право:
 • брати участь у визначенні стратегії розвитку закладу освіти та контролювати її виконання;
 • сприяти залученню додаткових джерел фінансування;
 • аналізувати та оцінювати діяльність закладу освіти та його керівника;
 • контролювати виконання кошторису та/або бюджету закладу освіти і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду керівником закладу освіти;
 • вносити засновнику закладу освіти подання про заохочення або відкликання керівника закладу освіти з підстав, визначених законом;
 • здійснювати інші права, визначені спеціальними законами та установчими документами закладу освіти.

 

VІІ. Прозорість та інформаційна відкритість Закладу

 

  1. Заклад формує відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднює таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.
  2. Заклад на офіційному веб-сайті або на сайті уповноваженого органу забезпечує відкритий доступ до такої інформації та документів:
   • Статут Закладу;
   • ліцензії на провадження освітньої діяльності;
   • сертифікати про акредитацію освітніх програм;
   • структура та органи управління закладом освіти;
   • кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;
   • освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх

компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

   • територія обслуговування, закріплена за закладом освіти;
   • фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;
   • мова (мови) освітнього процесу;
   • наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);
   • матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);
   • результати моніторингу якості освіти;
   • річний звіт про діяльність закладу освіти;
   • правила прийому до закладу освіти;
   • умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;
   • перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;
   • інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.
  • Заклад оприлюднює на своєму веб-сайті кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих публічних коштів.
  • Інформація та документи, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом,розміщуються для відкритого доступу не пізніше, ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено спеціальними законами.

 

VІІІ. Матеріально-технічна база

 

  1. Матеріально-технічна база Закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі.
  2. Майно Закладу є комунальною власністю Барської міської територіальної громади та використовується закладом на праві оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і статуту та укладених ним угод.
  3. Заклад відповідно до чинного законодавства користується земельною ділянкою, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.
  4. Збитки, завдані Закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.
  5. Об’єкти та майно Закладу не підлягають приватизації чи використанню не за освітнім призначенням, крім надання в оренду з метою надання послуг, які не можуть бути забезпечені безпосередньо Закладом, пов’язаних із забезпеченням освітнього процесу або обслуговуванням учасників освітнього процесу.

ІХ. Фінансово-господарська діяльність

 

  1. Фінансування закладу здійснюється відповідно до чинного законодавства.
  2. Фінансово-господарська діяльність Закладу проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», спеціальних законів, «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативно-правових актів.
  3. Джерелами фінансування Закладу є:
   • кошти державного та місцевого бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення освітнього процесу в обсязі, визначеному Державним стандартом загальної середньої освіти;
   • доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально- дослідних ділянок, від передачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;
   • благодійні внески юридичних та фізичних осіб;
   • інші джерела, не заборонені законодавством.
  4. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі освіти визначається керівником закладу відповідно до законодавства України.

Бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно закладом освіти або через централізовану бухгалтерію відділу освіти (уповноваженого органу).

  1. Заклад є неприбутковою установою. Доходи Закладу використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.
  2. Штатний розпис Закладу затверджуються керівником Закладу на підставі Типових штатних нормативів закладів освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти та погоджується з Бокіймівським сільським головою.
  3. Заклад має право згідно із законодавством придбавати та орендувати необхідне обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов працівників закладу.
  4. Звітність про діяльність Закладу ведеться відповідно до законодавства.

 

Х. Міжнародне співробітництво

 

  1. Заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, відповідного фінансування має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх  програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

Заклад має право відповідно до законодавства укладати договори про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.

  1. Участь Закладу у міжнародних програмах, проектах, учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до законодавства.

 

ХІ. Контроль за діяльністю Закладу

 

  1. Державний нагляд (контроль) за освітньою діяльністю Закладу освіти здійснюється з метою реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти та спрямований на забезпечення інтересів суспільства щодо належної якості освіти та освітньої діяльності.
  2. Державний нагляд (контроль) за діяльністю Закладу здійснюється центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти та її територіальними органами відповідно до Закону України «Про освіту».

Центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальні органи проводять інституційний аудит закладу освіти відповідно до Закону України «Про освіту» і позапланові перевірки у порядку, передбаченому Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

  1. Єдиним плановим заходом державного нагляду (контролю) за освітньою діяльністю закладу освіти є інституційний аудит закладу, що проводиться один раз на 10 років центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти.

Інституційний аудит включає планову перевірку дотримання ліцензійних умов. Позаплановий інституційний аудит може бути проведений за ініціативою засновника, керівника закладу освіти, педагогічної ради, вищого колегіального органу громадського самоврядування (загальних зборів або конференції), піклувальної (наглядової) ради закладу освіти у випадках, передбачених чинним законодавством.

  1. Громадський нагляд (контроль) за освітньою діяльністю Закладу здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю) відповідно до Закону України «Про освіту», інших нормативних документів.
  2. Результати інституційного аудиту оприлюднюються на сайтах закладу, засновника (уповноваженого органу) та органу, що здійснював інституційний аудит.
  3. Заклад, що має чинний сертифікат про громадську акредитацію закладу освіти, вважається таким, що успішно пройшов інституційний аудит у плановому порядку.
  4. Засновник Закладу або уповноважений ним орган управління Закладом:
 • здійснює контроль відповідно до чинного законодавства та дотриманням установчих документів закладу освіти;
 • здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти.
 • здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
  1. Контроль за використанням закладом майна комунальної власності здійснюється засновником.

 

ХІІ. Реорганізація або ліквідація Закладу

 

  1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Закладу приймає засновник. Реорганізація або ліквідація Закладу відбувається з підстав та в порядку, передбаченому чинним законодавством.
  2. У випадку реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) права та зобов’язання Закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.
  3. Діяльність Закладу може бути припинена:
 • за рішенням Засновника;
 • в інших випадках, передбачених законодавством України.
  1. Ліквідація Закладу здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління закладом.

  1. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно закладу освіти, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.
  2. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за збитки, які спричинені нею Закладу, а також третім особам, відповідно з діючим законодавством.
  3. Ліквідація вважається завершеною, а Заклад таким, що припинив свою діяльність, з моменту виключення його з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
  4. При ліквідації Закладу працівникам, що звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.
  5. У випадку реорганізації права та зобов'язання Закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених закладів.

 

ХІІІ. Порядок внесення змін та доповнень

 

  1. Внесення змін та доповнень до Статуту проводиться за рішенням Засновника відповідно до чинного законодавства.
  2. Зміни підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством та набирають чинності з дати внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
  3. Питання, які не врегульовані цим Статутом, регламентуються чинним законодавством України та рішеннями Засновника.

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь